Βιβλιογραφία


Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε άρθρα, παρουσιάσεις, κείμενα εργασίας και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα σχετικά με τη μελέτη της σύγχρονης κυπριακής διαλέκτου και ειδικότερα με την κυπριακή λεξικογραφία. 

 

2016. Kατσογιάννου M. & Χριστοδούλου, Χ. «cySlang, το λεξικό της κυπριακής αργκό»,  7ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, Ρέθυμνο.

2016 (1934). Θωμόπουλος, Ε. «Λωποδυτική ανθολογία» Δεν πρόκειται για επιστημονικό άρθρο, αλλά για μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο μπλογκ του Ν. Σαραντάκου, με τίτλο  και περιεχόμενο την αναδημοσίευση ενός κειμένου από το 1934 που περιγράφει την αργκό της εποχής.

2014. Armosti S., Christodoulou K., Katsoyannou, M. & Themistocleous, C. «Addressing writing system issues in dialectal lexicography: the case of Cypriot Greek», In Dyck et al. (eds), Dialogue on Dialect Standardization, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, p. 23–38.

2013. Κατσογιάννου Μ., Αρμοστή Σ. & Χριστοδούλου Κ. «Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Συντυχιές», Proceedings of the 9th International Conference on Greek Research (Adelaide, South Australia, 30 June – 3 July 2011).

2012. Αρμοστή Σ., Κατσογιάννου Μ., Χριστοδούλου Κ. & Θεμιστοκλέους Χ. «Τάσεις των Κυπρίων ως προς τη γραπτή απόδοση των μεταφατνιακών συμφώνων της κυπριακής», Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, (Κομοτηνή, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σ. 262-266.

2012. Themistocleous Ch.,  Katsoyannou M., Armosti S. & Christodoulou K. «Cypriot Greek Lexicography: An online lexical database», Proceedings of the XV EURALEX International Congress (Oslo, Norway), University of Oslo, p. 889-891.

2012. Themistocleous Ch.,  Katsoyannou M., Armosti S. & Christodoulou K. «Cypriot Greek Lexicography: A Reverse Dictionary of Cypriot Greek», Proceedings of the 15th EURALEX International Congress (Oslo, Norway), University of Oslo, p. 262-266.

2010. Kατσογιάννου Μ. «Τα λεξικά της κυπριακής: ιστορία και τυπολογία», στο Βοσκός, Α., Γούτσος, Δ. & Μόζερ, Α. (επιμ.), Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ως σήμερα, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 174-191.

2008. Kατσογιάννου Μ. «Διαλεκτικά λεξικά της νέας ελληνικής», στο Μόζερ, Αμαλία κ.ά.: Γλώσσης χάριν, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2008, σ. 649-663.

2005. Βαλετόπουλος Φ. & Kατσογιάννου Μ. «Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας», Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία – Πρακτικά 5ου Συνεδρίου, Αθήνα,ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας), σ. 123-136.

2002. Μοσχονάς Σπ. «Κοινή γλώσσα και διάλεκτος. Το ζήτημα της 'γλωσσικής διμορφίας' στην Κύπρο», Νέα Εστία, τ. 151, τεύχος 1745 (Μάιος 2002), 898-928.